logo

Send linket til denne artikelÅrsmøde / Repræsentantskabsmøde

email email

ÅRSMØDE  2017

Årsmøde / repræsentantskabsmøde
Torsdag den 23. februar. kl. 18.30 til 21.45 afholder Fynslands repræsentantskab årsmøde i Ryslinge forsamlingshus Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge.

Der starter med spisning og en kort præsentation af ny politisk struktur for Faaborg-Midtfyn Kommune.
Efterfølgende afholdes årsmøde i.h.t. vedtægterne.

Tilmelding
Lokalrådene har mulighed for at deltage med 2 stemmeberettige repræsentanter til årsmødet, men er velkomne til at deltage med flere deltagere.
Af hensyn til forplejning, ønske dog en tilmelding senest den 20. februar. 2017
til landdistriktskoordinator  Jens Peter Jacobsen, jepja@fmk.dk, Tlf. 72 53 20 74

 

Program:
18.30 – 18.35     Velkomst v. Gunnar Landtved
18.35 - 18.55     Spisning og netværk
19.00 – 19.20     Præsentation politisk udvalgsstruktur og forventninger til lokalråd
                           Tekning og Miljøudvalg ved Søren Kristensen
                           Civilsamfundsudvalg ved Hans Stavnsager
                           Kultur og lokalsamfundsudvalget ved Anne Møllegaard Mortensen
20.30 - 21.45     Årsmøde i.h.t. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6 Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. E.v.t

Under punkt 4 stiller Fynsland forslag om ændring af vedtægter i.f.t. en ændring af strukturen for Fynsland
Fynsland stiller forslag om ændring af § 1,2,3,4,5,6,7,8,10 og 11.
De nye vedtægter vil træde i kraft umiddelbart efter af 2/3 af årsmødet har stemt for en samlet godkendelse af vedtægterne.

Forslag til ændringer kan læses nedenfor.

Endvidere stiller Fynsland forslag, til behandling under punkt 4, om, at hvert lokalråd på Fynslands årsmøde i februar fremlægger en handlingsplan for større projekter i lokalområdet, for det kommende år.
Beskrivelse af forslag om handleplaner, der indgår i en samlet beskrivelse af ny struktur for Fynsland,
Læs hele beskrivelsen af ny struktur efter vedtægtforslag.


Forslag til vedtægtsændringer
§1 Status og hjemsted - Nuværende vedtægt
Fynsland - Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er en paraplyorganisation for lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Organisationen skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn.
Organisationen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune  


§1 Status og hjemsted - Forslag til ny vedtægt 
Fynsland - Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er en paraplyorganisation for lokalråd  i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Organisationen skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn.
Organisationen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune.
(Begrebet lokalråd dækker over foreninger, der med selvstændige vedtægter, repræsenterer og arbejder for udvikling af lokalsamfund. Foreninger kan bærer andre navne end lokalråd).


§2 Formål og virke - Nuværende vedtægt
Organisationens formål er at varetage lokalsamfundenes interesser, at fremme deres udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune. Organisationen virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalsamfundene / lokalrådene i Faaborg- Midtfyn Kommune med det overordnede formål at medvirke til skabelsen og vedligeholdelsen af levende, aktive og ansvarlige lokalsamfund. Organisationen kan fungere som lokalsamfundenes kontaktled til Faaborg-Midtfyn Kommune og øvrige relevante myndigheder og organisationer.

§2 Formål og virke - Forslag til ny vedtægt
Organisationens formål er at varetage lokalsamfundenes interesser, at fremme deres udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune. Organisationen virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalrådene i Faaborg- Midtfyn Kommune med det overordnede formål at medvirke til udvikling og vedligeholdelsen af levende, aktive og ansvarlige lokalsamfund. Organisationen kan fungere som bindeled mellem lokalrådene og Faaborg-Midtfyn Kommune samt øvrige relevante myndigheder og organisationer.

§3 Opgaver - Nuværende vedtægt
Organisationens opgaver kan bl.a. være:
Varetagelse af overordnede fælles interesseområder for lokalsamfundene i relation til kommunen og andre myndigheder Koordinere udarbejdelsen af overordnede visioner og politikker for lokalsamfundene
• Forum for udveksling af ideer mellem lokalsamfundene
• Koordinerende opgaver i relation til de enkelte lokalområder
• Støtte til etablering og drift af projekter på tværs af lokalområder
• Understøtte de enkelte lokalråd i udførelsen af deres opgaver
• Informationsformidling, herunder drift af hjemmeside (www.fynsland.com)
• Repræsentere lokalsamfundene i relevante udvalg og organisationer.

§3 Opgaver - Forslag til ny vedtægt
Organisationen godkender formelt vedtægter for lokalråd, når de ønsker at være en del af repræsentantskabet.
Organisationen tegner og er forsikringstager af den kollektiv erhvervs- og arbejdsskadeforsikring for lokalrådene.
Organisationen opgave er;
• Formidling af relevant og aktuel viden om landdistrikter og yderområder til gavn for lokalsamfund, lokalråd og kommune.
• Varetagelse af overordnede fælles interesseområder for lokalsamfundene i relation til kommunen og andre myndigheder.
• At styrke dialogen og samskabelse mellem beslutningstagere og borgere i forhold til udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur i lokalområderne
• At koordinere udarbejdelsen af overordnede visioner og politikker for lokalsamfundene
Organisationens opgave kan endvidere være at;
• Inspirerer til udveksling af ideer i lokalråd, i egnene og mellem lokalsamfundene
• Være støttende og koordinerende i relation til de enkelte lokalråd og egnene
• Støtte til etablering og drift af projekter på tværs af lokalsamfund
• Understøtte de enkelte lokalråd og egne i udførelsen af deres opgaver
• Repræsentere lokalsamfundene i relevante udvalg og organisationer.

§4 Organisering med repræsentantskab og bestyrelse - Nuværende vedtægt
Øverste myndighed for Fynsland - Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er et repræsentantskab med 2 repræsentanter fra hvert lokalområde i Faaborg-Midtfyn Kommune, udpeget af lokalrådet. Repræsentantskabet ledes af en bestyrelse på 7 eller 9 medlemmer valgt af og fra repræsentantskabets medlemskreds på følgende måde: Hvert år vælges på årsmødet bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode ved direkte og personlige valg. Der vælges 4 / 5 bestyrelsesmedlemmer det ene år og året efter vælges 3 / 4 medlemmer.
Repræsentantskabet bestemmer om der skal vælges en bestyrelse på 7 eller 9 medlemmer.
På hvert årsmøde vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode.
Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.
Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan ikke være medlem af repræsentantskabet.

 

§ 4 Organisering med repræsentantskab, egne og bestyrelse - Forslag til ny vedtægt
Øverste myndighed for Fynsland - Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er et repræsentantskab med 2 repræsentanter udpeget af hvert lokalråd i Faaborg- Midtfyn Kommune.
Repræsentantskabet ledes af en bestyrelse (Fynsland) på 6 medlemmer valgt af repræsentantskabets medlemskreds.
Repræsentantskabet virker i det daglige ved en organisering i 3 egne: Faaborgegnen – Ringeegnen og Forstandsbåndet, og udgøres af de lokalråd der geografisk er knyttet hertil.
Egnene følger de af Faaborg-Midtfyn Kommune udpegede egnsgrænser.
Egnene udgøres af en eller 2 repræsentanter udpeget af hvert lokalråd
Disse repræsentanter udpeges for en 1 årig periode.
Hvert af egnene vælger forud for Fynslands årsmøde i februar 2 repræsentanter, for en 1 årig periode, til at indgå i Fynslands bestyrelse.
I tilfælde af at repræsentantskabet i en egn ikke har etableret et samarbejdsorgan, påhviler det lokalrådene i denne egn, at vælge 2 repræsentanter til at indgå i Fynslands bestyrelse. Disse repræsentanter skal ligeledes være valgt forud for Fynslands årsmøde i februar.
Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan ikke vælges til Fynslands bestyrelse.


§ 5 Bestyrelsens konstituering og mødevirksomhed - Nuværende vedtægt
Bestyrelsen konstituerer sig senest 28 dage efter Fynslands årsmøde, med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen, er dette tilfældet, vil sekretæren skulle deltage i bestyrelsesmøderne men ikke have stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Møder i bestyrelsen afholdes normalt én gang hver måned undtagen i juli måned.
Møder indkaldes skriftligt af formanden med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet. Møder kan dog i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel.
Møder skal også indkaldes af formanden, hvis mindst 3 af bestyrelsens medlemmer udtrykker skriftligt ønske om dette over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet.
Bestyrelsen udarbejder forslag til sin forretningsorden, der skal forelægges repræsentantskabet til godkendelse. Forretningsordenen kan indeholde regler om nedsættelse af et forretningsudvalg. Sekretæren fører repræsentantskabets og bestyrelsens beslutningsprotokol.
Suppleanter kan deltage med taleret, men ikke med stemmeret i bestyrelsens møder.
 

§5 Bestyrelsens konstituering og mødevirksomhed - Forslag til ny vedtægt
Bestyrelsen (Fynsland) konstituerer sig senest 28 dage efter Fynslands årsmøde, med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen, er dette tilfældet, vil sekretæren skulle deltage i bestyrelsesmøderne men ikke have stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Møder i bestyrelsen afholdes i udgangspunktet hver anden måned, eller når der skønnes behov herfor.
Møder indkaldes skriftligt af formanden med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet. Møder kan dog i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel.
Møder skal også indkaldes af formanden, hvis mindst 3 af bestyrelsens medlemmer udtrykker skriftligt ønske om dette over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet.
Møder i Fynsland kan afholdes som samarbejdsmøder, hvor repræsentanter fra
Byforum Ringe, Vores Faaborg og andre organisationer, kan inviteres med.
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden, der forelægges repræsentantskabet til orientering.
Sekretæren skriver beslutningsreferater fra bestyrelsen møder.
Fynslands funktion og opgaver er alene af overordnet og koordinerende karakter, og kan omhandle flg.;
• At være bindeled mellem beslutningstagere og borgere med interesse i udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur i lokalområderne
• At repræsentere borgere i lokalområderne interesser i relevante udvalg.
• At arbejde for øget samspil og samskabelse mellem borgere, lokalråd, egne og kommune, for at sikre attraktive og bæredygtige lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bestyrelsen kan repræsenterer Fynsland/lokalrådene i §17,4 udvalg nedsat af Faaborg-midtfyn Kommune, og kan nedsætte stående udvalg eller ad hoc-udvalg efter behov, der arbejder under ansvar over for bestyrelsen.
Personer uden for lokalråd kan deltage som medlem af sådanne udvalg. Samtlige udvalg skal altid have mindst et medlem af bestyrelsen.

§ 6 Repræsentantskabsmøder og årsmøde - Nuværende vedtægt
”Der afholdes mindst to repræsentantskabs- og/eller områdemøder pr. år. Der indkaldes skriftligt af formanden med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenen for mødet, hvoraf det ene kan være sammenfaldende med årsmødet. Dog kan repræsentant- og områdemøder indkaldes med kortere varsel, hvis der opstår et presserende behov herfor.
Repræsentantskabsmøder skal indkaldes af formanden, hvis mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet udtrykker skriftligt ønske herom over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet. Februar/marts afholdes et årsmøde, hvor alle interesserede i lokalsamfundene kan deltage.
Årsmødet varsles 4 uger før afholdelse ved annoncering i de lokale ugeblade og på foreningens hjemmeside samt ved direkte skriftlig indkaldelse til repræsentantskabets medlemmer.
Dagsordenen for årsmødet skal indeholde beretning for det forløbne år, forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og valg til bestyrelse og af revisor.
Forslag til behandling på årsmødet skal indsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
Kun medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret på årsmødet.
 

§6 Egnenes organisering og mødevirksomhed - Forslag til ny vedtægt
Egnene ledes kollektivt af forummets repræsentanter med mulighed for, at udpege en koordinator med ansvar for indkaldelse og koordinering af møder, hvis der skønnes behov herfor.
Egnenes funktion og opgave er ved dialog og koordinering at styrke udvikling og attraktiviteten af egnen via debat, events, projekter og handling.
Egnene kan arbejde for, at søge samarbejde med, og indgå i partnerskaber med Faaborg-Midtfyn kommune om tiltag der udvikler egnen. Endvidere kan egnenes arbejde omhandle:
• Koordinerer opgaver og projekter, der egnsvis skaber større sammenhæng og samarbejde mellem lokalråd, og foreninger samt mellem landsbyer og byer.
• Koordinerer tiltag og events der kan inspirerer og kvalificere borgere til at engagere sig lokalt.
• Arbejde sammen om at markere og synliggøre egnes særlige profil og karakter
Møder i egnene afholdes kvartalsvis, eller når de opstår behov herfor. Møder i egnene kan afholdes som samarbejdsmøder hvor eksterne repræsentanter uden for repræsentantskabets kreds kan inviteres med.
Egnene kan nedsætte arbejds- og projektgrupper.

§7 Udvalg - Nuværende vedtægt
Repræsentantskabet kan nedsætte stående udvalg eller ad hoc-udvalg efter behov, der arbejder under ansvar over for repræsentantskab / bestyrelse.
Personer uden for lokalområdet kan, efter repræsentantskabets / bestyrelsens beslutning herom, deltage som medlemmer af sådanne udvalg.
Samtlige udvalg skal altid i sig have mindst et medlem af bestyrelsen.

§7 Repræsentantskabsmøder og årsmøde - Forslag til ny vedtægt
I Februar afholdes et årsmøde og repræsentantskabsmøde, hvor alle interesserede i lokalsamfundene kan deltage.
Årsmødet varsles 4 uger før afholdelse ved offentlig annoncering samt ved direkte skriftlig indkaldelse til repræsentantskabets medlemmer.
Dagsordenen for årsmødet skal indeholde beretning for det forløbne år, forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, præsentation af valgte repræsentanter til Fynslands bestyrelse og valg af revisor.
Forslag til behandling på årsmødet skal indsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
Kun udpegede medlemmer, max 2, fra lokalrådene til repræsentantskabet har stemmeret på årsmødet.
Repræsentantskabsmøder skal indkaldes af formanden, hvis mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet udtrykker skriftligt ønske herom over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet.

§8 Økonomi og regnskab - Nuværende vedtægt
Organisationens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud, private bidrag og ved eventuelle aktiviteter.
Organisationens regnskab følger kalenderåret. Undtagelse herfra gælder dog organisationens første regnskabsperiode.
Kassereren udarbejder regnskabet, der efter godkendelse i bestyrelsen og foretaget revision forelægges på det ordinære årsmøde til godkendelse.
Det reviderede regnskab skal offentliggøres på Fynslands hjemmeside senest 2 uger før årsmødet.
Regnskabet revideres af en på årsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Organisationen kan formidle og bevilge midler til de tilknyttede lokalråd efter skriftlig ansøgning og efterfølgende dokumentation af forbrugte midler.
Der kan ikke optages lån i organisationens navn.

§8 Økonomi og regnskab - Forslag til ny vedtægt
Organisationens virke finansieres ved offentlige tilskud, private bidrag og ved eventuelle aktiviteter.
Organisationens regnskab følger kalenderåret.
Kassereren udarbejder regnskab, der efter godkendelse i bestyrelsen og foretaget revision forelægges på årsmødet til godkendelse.
Regnskabet udsendes til repræsentantskabet ugen op til årsmødet. Regnskabet revideres af en på årsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Organisationen kan formidle og bevilge midler til de tilknyttede lokalråd, og egne efter skriftlig ansøgning og efterfølgende dokumentation af forbrugte midler.
Der kan ikke optages lån i organisationens navn.

§10 Vedtægtsændringer - Nuværende vedtægt
Ændring af vedtægterne kan kun ske i forbindelse med et årsmøde. Forslag til vedtægtsændringer skal annonceres i lokalpressen og på Fynslands hjemmeside senest 4 uger før årsmødet sammen med indkaldelsen til mødet, og skal i øvrigt foreligge skriftligt til information på selve årsmødet.

§10 Vedtægtsændringer - Forslag til ny vedtægt
Ændringer af vedtægterne kan kun ske i forbindelse med et årsmøde.
Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest 4 uger før årsmødet sammen med indkaldelse til mødet, og skal foreligge skriftligt til information på selve årsmødet.
De nye vedtægter vil træde i kraft umiddelbart efter af 2/3 af årsmødet stemmeberettigede repræsentanter har stemt for en samlet godkendelse af vedtægterne.

§11 Opløsning af Fynsland - organisationen - Nuværende vedtægt
Opløsning af organisationen kan kun ske, hvis det besluttes på et årsmøde og et efterfølgende repræsentantskabsmøde, afholdt senest 3 måneder efter årsmødet, hvis halvdelen af de fremmødte stemmer herfor.
Ved beslutning om opløsning af organisationen skal der samtidig træffes beslutning om en anvendelse af organisationens eventuelle formue, der skal tilgodese lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vedtaget på stiftende møde for repræsentantskab i Krarup den 30. september 2006
Ændring i § 3,5 og 6 er besluttet på årsmødet 5.3.2011
Ændringer i § 4, 5 og 6 er godkendt på årsmøde 18.3.2014

§11 Opløsning af Fynsland - Forslag til ny vedtægt
Opløsningen af organisationen kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Disse møder skal indkaldes af formanden, hvis mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet udtrykker skriftligt ønske herom over for formanden. Disse møder skal afholdes med højest 2 måneders mellemrum. Opløsningen skal besluttes på hvert af de to møder, hvis halvdelen af de fremmødte stemmer herfor.
Ved beslutning om opløsning af organisationen skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af organisationens eventuelle formue, der skal tilgodese lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vedtaget på stiftende møde for repræsentantskab i Krarup den 30. september 2006
Ændring i § 3,5, og 6 besluttet på årsmøde 5.3. 2011
Ændring i § 4,5 og 6 er godkendt på årsmøde 18.3. 2014
Ændring i § 1,2,3,4,5,6,7,8,10 og 11  er godkendt på årsmøde 23.2. 2017


Nyt struktur for Fynsland.                                                        

Formålet med en justering af Fynsland struktur er;
• at styrke de enkelte lokalråd via et tættere egnssamarbejde,
• at sikre, at opgaver, tiltag og projekter i højere grad håndteres og koordineres lokalt, således egnene styrkes og der egnsvis skaber større sammenhæng og samarbejde mellem byer og landsbyer
• at lokalrådene egnsvis kan mobilisere, inspirerer og kvalificere borgere til at engagere sig i  at skabe udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune via debat, events, projekter og handling.


Struktur
I den nye struktur fastholdes lokalrådene, der etableres egne (egnsmøder), og Fynsland bliver et koordinerende forretningsudvalg.
Landdistriktskoordinatorstilling, der stille til rådighed for lokalrådene, med timer fordelt mellem henholdsvis Fynsland og hvert af egnene.

Fynsland:
Sammensætning
Et koordinerende forretningsudvalg, der består at 6 valgte repræsentanter. Disse repræsentanter er valgt således, at hver egnsfora vælger 2 repræsentant, valgt for en 1. årig periode. Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Opgave:
Forretningsudvalget skal arbejde med opgaver af mere koordinerende og politisk karakter, samt kan være katalysator af fællestiltag.
Møder:
Forretningsudvalget holder møder hver anden måned. Disse møder afholdes som samarbejdsmøder, hvor repræsentanter fra Byforum Ringe, Vores Faaborg og andre organisationer, kan inviteres med.
Facilitering:
Fynsland lægger op til en drøftelse i repræsentantskabet om hvordan Landdistriktskoordinator faciliterer Fynsland med timer, sparring og koordinering med formand

Egne – (Faaborgegnen – Ringeegnen og Forstadsbåndet)
Sammensætning
Består af en eller 2 repræsentanter fra hvert lokalråd (dog med mulighed for, at der kan udpeges repræsentanter, der ikke er valgt til et lokalråd). (Endvidere kan en det overvejes at der kan inviteres repræsentanter fra ungeråd med til møderne i disse fora)
Opgave:
At koordinere tiltag og projekter, der egnsvis skaber udvikling, synlighed, attraktive bosætningsområder og derved større sammenhæng og samarbejde mellem lokalråd, og foreninger samt mellem landsbyer og byer.
At koordinerer tiltag der kan inspirerer og kvalificere borgere til at engagere sig lokalt i at være med til at skabe udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune via debat, events, projekter og handling.
Møder:
Det er op til de enkelte egne at beslutte behovet for afvikling af møder, dog fastholdes et fællesmøde for alle 3 egne i februar, som udgør Fynslands årsmøde.
På dette møde fremlægger de enkelte lokalråd og egne over for politikere og administration overordnede handlingsplaner for det kommende år.
(Fynsland foreslår egnene, at være mødeindkalder på et fællesmøde eksempelvis i september, hvor repræsentanter fra lokalrådene, de folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger kan mødes og drøfte samarbejder og eventuelle fælletiltag egnsvis.
Facilitering:
Fynsland lægger op til en drøftelse i repræsentantskabet om hvordan Landdistriktskoordinator kan faciliterer hvert egn

 

Handlingsplaner

Hver lokalråd fremlægger på Fynslands årsmøde i februar en handlingsplan for større projekter i lokalområdet for det kommende år. Formålet med dette er;
• at lokalrådene sammen med øvrige foreninger i lokalområdet drøfter hvilke strategiske tiltag, handlinger og projekter der skal arbejdes med det kommende år
• at lokalrådene får mulig for at synliggøre over for både politikere og administration, hvad der arbejdes med lokalt (med mulighed for at større tiltag kan bringes med ind i de kommende budgetforhandlinger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde

ÅRSMØDE  2017

Årsmøde / repræsentantskabsmøde
Torsdag den 23. februar. kl. 18.30 til 21.45 afholder Fynslands repræsentantskab årsmøde i Ryslinge forsamlingshus Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge.

Der starter med spisning og en kort præsentation af ny politisk struktur for Faaborg-Midtfyn Kommune.
Efterfølgende afholdes årsmøde i.h.t. vedtægterne.

Tilmelding
Lokalrådene har mulighed for at deltage med 2 stemmeberettige repræsentanter til årsmødet, men er velkomne til at deltage med flere deltagere.
Af hensyn til forplejning, ønske dog en tilmelding senest den 20. februar. 2017
til landdistriktskoordinator  Jens Peter Jacobsen, jepja@fmk.dk, Tlf. 72 53 20 74

 

Program:
18.30 – 18.35     Velkomst v. Gunnar Landtved
18.35 - 18.55     Spisning og netværk
19.00 – 19.20     Præsentation politisk udvalgsstruktur og forventninger til lokalråd
                           Tekning og Miljøudvalg ved Søren Kristensen
                           Civilsamfundsudvalg ved Hans Stavnsager
                           Kultur og lokalsamfundsudvalget ved Anne Møllegaard Mortensen
20.30 - 21.45     Årsmøde i.h.t. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6 Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. E.v.t

Under punkt 4 stiller Fynsland forslag om ændring af vedtægter i.f.t. en ændring af strukturen for Fynsland
Fynsland stiller forslag om ændring af § 1,2,3,4,5,6,7,8,10 og 11.
De nye vedtægter vil træde i kraft umiddelbart efter af 2/3 af årsmødet har stemt for en samlet godkendelse af vedtægterne.

Forslag til ændringer kan læses nedenfor.

Endvidere stiller Fynsland forslag, til behandling under punkt 4, om, at hvert lokalråd på Fynslands årsmøde i februar fremlægger en handlingsplan for større projekter i lokalområdet, for det kommende år.
Beskrivelse af forslag om handleplaner, der indgår i en samlet beskrivelse af ny struktur for Fynsland,
Læs hele beskrivelsen af ny struktur efter vedtægtforslag.


Forslag til vedtægtsændringer
§1 Status og hjemsted - Nuværende vedtægt
Fynsland - Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er en paraplyorganisation for lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Organisationen skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn.
Organisationen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune  


§1 Status og hjemsted - Forslag til ny vedtægt 
Fynsland - Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er en paraplyorganisation for lokalråd  i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Organisationen skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn.
Organisationen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune.
(Begrebet lokalråd dækker over foreninger, der med selvstændige vedtægter, repræsenterer og arbejder for udvikling af lokalsamfund. Foreninger kan bærer andre navne end lokalråd).


§2 Formål og virke - Nuværende vedtægt
Organisationens formål er at varetage lokalsamfundenes interesser, at fremme deres udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune. Organisationen virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalsamfundene / lokalrådene i Faaborg- Midtfyn Kommune med det overordnede formål at medvirke til skabelsen og vedligeholdelsen af levende, aktive og ansvarlige lokalsamfund. Organisationen kan fungere som lokalsamfundenes kontaktled til Faaborg-Midtfyn Kommune og øvrige relevante myndigheder og organisationer.

§2 Formål og virke - Forslag til ny vedtægt
Organisationens formål er at varetage lokalsamfundenes interesser, at fremme deres udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune. Organisationen virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalrådene i Faaborg- Midtfyn Kommune med det overordnede formål at medvirke til udvikling og vedligeholdelsen af levende, aktive og ansvarlige lokalsamfund. Organisationen kan fungere som bindeled mellem lokalrådene og Faaborg-Midtfyn Kommune samt øvrige relevante myndigheder og organisationer.

§3 Opgaver - Nuværende vedtægt
Organisationens opgaver kan bl.a. være:
Varetagelse af overordnede fælles interesseområder for lokalsamfundene i relation til kommunen og andre myndigheder Koordinere udarbejdelsen af overordnede visioner og politikker for lokalsamfundene
• Forum for udveksling af ideer mellem lokalsamfundene
• Koordinerende opgaver i relation til de enkelte lokalområder
• Støtte til etablering og drift af projekter på tværs af lokalområder
• Understøtte de enkelte lokalråd i udførelsen af deres opgaver
• Informationsformidling, herunder drift af hjemmeside (www.fynsland.com)
• Repræsentere lokalsamfundene i relevante udvalg og organisationer.

§3 Opgaver - Forslag til ny vedtægt
Organisationen godkender formelt vedtægter for lokalråd, når de ønsker at være en del af repræsentantskabet.
Organisationen tegner og er forsikringstager af den kollektiv erhvervs- og arbejdsskadeforsikring for lokalrådene.
Organisationen opgave er;
• Formidling af relevant og aktuel viden om landdistrikter og yderområder til gavn for lokalsamfund, lokalråd og kommune.
• Varetagelse af overordnede fælles interesseområder for lokalsamfundene i relation til kommunen og andre myndigheder.
• At styrke dialogen og samskabelse mellem beslutningstagere og borgere i forhold til udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur i lokalområderne
• At koordinere udarbejdelsen af overordnede visioner og politikker for lokalsamfundene
Organisationens opgave kan endvidere være at;
• Inspirerer til udveksling af ideer i lokalråd, i egnene og mellem lokalsamfundene
• Være støttende og koordinerende i relation til de enkelte lokalråd og egnene
• Støtte til etablering og drift af projekter på tværs af lokalsamfund
• Understøtte de enkelte lokalråd og egne i udførelsen af deres opgaver
• Repræsentere lokalsamfundene i relevante udvalg og organisationer.

§4 Organisering med repræsentantskab og bestyrelse - Nuværende vedtægt
Øverste myndighed for Fynsland - Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er et repræsentantskab med 2 repræsentanter fra hvert lokalområde i Faaborg-Midtfyn Kommune, udpeget af lokalrådet. Repræsentantskabet ledes af en bestyrelse på 7 eller 9 medlemmer valgt af og fra repræsentantskabets medlemskreds på følgende måde: Hvert år vælges på årsmødet bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode ved direkte og personlige valg. Der vælges 4 / 5 bestyrelsesmedlemmer det ene år og året efter vælges 3 / 4 medlemmer.
Repræsentantskabet bestemmer om der skal vælges en bestyrelse på 7 eller 9 medlemmer.
På hvert årsmøde vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode.
Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.
Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan ikke være medlem af repræsentantskabet.

 

§ 4 Organisering med repræsentantskab, egne og bestyrelse - Forslag til ny vedtægt
Øverste myndighed for Fynsland - Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune er et repræsentantskab med 2 repræsentanter udpeget af hvert lokalråd i Faaborg- Midtfyn Kommune.
Repræsentantskabet ledes af en bestyrelse (Fynsland) på 6 medlemmer valgt af repræsentantskabets medlemskreds.
Repræsentantskabet virker i det daglige ved en organisering i 3 egne: Faaborgegnen – Ringeegnen og Forstandsbåndet, og udgøres af de lokalråd der geografisk er knyttet hertil.
Egnene følger de af Faaborg-Midtfyn Kommune udpegede egnsgrænser.
Egnene udgøres af en eller 2 repræsentanter udpeget af hvert lokalråd
Disse repræsentanter udpeges for en 1 årig periode.
Hvert af egnene vælger forud for Fynslands årsmøde i februar 2 repræsentanter, for en 1 årig periode, til at indgå i Fynslands bestyrelse.
I tilfælde af at repræsentantskabet i en egn ikke har etableret et samarbejdsorgan, påhviler det lokalrådene i denne egn, at vælge 2 repræsentanter til at indgå i Fynslands bestyrelse. Disse repræsentanter skal ligeledes være valgt forud for Fynslands årsmøde i februar.
Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan ikke vælges til Fynslands bestyrelse.


§ 5 Bestyrelsens konstituering og mødevirksomhed - Nuværende vedtægt
Bestyrelsen konstituerer sig senest 28 dage efter Fynslands årsmøde, med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen, er dette tilfældet, vil sekretæren skulle deltage i bestyrelsesmøderne men ikke have stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Møder i bestyrelsen afholdes normalt én gang hver måned undtagen i juli måned.
Møder indkaldes skriftligt af formanden med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet. Møder kan dog i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel.
Møder skal også indkaldes af formanden, hvis mindst 3 af bestyrelsens medlemmer udtrykker skriftligt ønske om dette over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet.
Bestyrelsen udarbejder forslag til sin forretningsorden, der skal forelægges repræsentantskabet til godkendelse. Forretningsordenen kan indeholde regler om nedsættelse af et forretningsudvalg. Sekretæren fører repræsentantskabets og bestyrelsens beslutningsprotokol.
Suppleanter kan deltage med taleret, men ikke med stemmeret i bestyrelsens møder.
 

§5 Bestyrelsens konstituering og mødevirksomhed - Forslag til ny vedtægt
Bestyrelsen (Fynsland) konstituerer sig senest 28 dage efter Fynslands årsmøde, med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen, er dette tilfældet, vil sekretæren skulle deltage i bestyrelsesmøderne men ikke have stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Møder i bestyrelsen afholdes i udgangspunktet hver anden måned, eller når der skønnes behov herfor.
Møder indkaldes skriftligt af formanden med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet. Møder kan dog i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel.
Møder skal også indkaldes af formanden, hvis mindst 3 af bestyrelsens medlemmer udtrykker skriftligt ønske om dette over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet.
Møder i Fynsland kan afholdes som samarbejdsmøder, hvor repræsentanter fra
Byforum Ringe, Vores Faaborg og andre organisationer, kan inviteres med.
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden, der forelægges repræsentantskabet til orientering.
Sekretæren skriver beslutningsreferater fra bestyrelsen møder.
Fynslands funktion og opgaver er alene af overordnet og koordinerende karakter, og kan omhandle flg.;
• At være bindeled mellem beslutningstagere og borgere med interesse i udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur i lokalområderne
• At repræsentere borgere i lokalområderne interesser i relevante udvalg.
• At arbejde for øget samspil og samskabelse mellem borgere, lokalråd, egne og kommune, for at sikre attraktive og bæredygtige lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bestyrelsen kan repræsenterer Fynsland/lokalrådene i §17,4 udvalg nedsat af Faaborg-midtfyn Kommune, og kan nedsætte stående udvalg eller ad hoc-udvalg efter behov, der arbejder under ansvar over for bestyrelsen.
Personer uden for lokalråd kan deltage som medlem af sådanne udvalg. Samtlige udvalg skal altid have mindst et medlem af bestyrelsen.

§ 6 Repræsentantskabsmøder og årsmøde - Nuværende vedtægt
”Der afholdes mindst to repræsentantskabs- og/eller områdemøder pr. år. Der indkaldes skriftligt af formanden med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenen for mødet, hvoraf det ene kan være sammenfaldende med årsmødet. Dog kan repræsentant- og områdemøder indkaldes med kortere varsel, hvis der opstår et presserende behov herfor.
Repræsentantskabsmøder skal indkaldes af formanden, hvis mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet udtrykker skriftligt ønske herom over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet. Februar/marts afholdes et årsmøde, hvor alle interesserede i lokalsamfundene kan deltage.
Årsmødet varsles 4 uger før afholdelse ved annoncering i de lokale ugeblade og på foreningens hjemmeside samt ved direkte skriftlig indkaldelse til repræsentantskabets medlemmer.
Dagsordenen for årsmødet skal indeholde beretning for det forløbne år, forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og valg til bestyrelse og af revisor.
Forslag til behandling på årsmødet skal indsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
Kun medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret på årsmødet.
 

§6 Egnenes organisering og mødevirksomhed - Forslag til ny vedtægt
Egnene ledes kollektivt af forummets repræsentanter med mulighed for, at udpege en koordinator med ansvar for indkaldelse og koordinering af møder, hvis der skønnes behov herfor.
Egnenes funktion og opgave er ved dialog og koordinering at styrke udvikling og attraktiviteten af egnen via debat, events, projekter og handling.
Egnene kan arbejde for, at søge samarbejde med, og indgå i partnerskaber med Faaborg-Midtfyn kommune om tiltag der udvikler egnen. Endvidere kan egnenes arbejde omhandle:
• Koordinerer opgaver og projekter, der egnsvis skaber større sammenhæng og samarbejde mellem lokalråd, og foreninger samt mellem landsbyer og byer.
• Koordinerer tiltag og events der kan inspirerer og kvalificere borgere til at engagere sig lokalt.
• Arbejde sammen om at markere og synliggøre egnes særlige profil og karakter
Møder i egnene afholdes kvartalsvis, eller når de opstår behov herfor. Møder i egnene kan afholdes som samarbejdsmøder hvor eksterne repræsentanter uden for repræsentantskabets kreds kan inviteres med.
Egnene kan nedsætte arbejds- og projektgrupper.

§7 Udvalg - Nuværende vedtægt
Repræsentantskabet kan nedsætte stående udvalg eller ad hoc-udvalg efter behov, der arbejder under ansvar over for repræsentantskab / bestyrelse.
Personer uden for lokalområdet kan, efter repræsentantskabets / bestyrelsens beslutning herom, deltage som medlemmer af sådanne udvalg.
Samtlige udvalg skal altid i sig have mindst et medlem af bestyrelsen.

§7 Repræsentantskabsmøder og årsmøde - Forslag til ny vedtægt
I Februar afholdes et årsmøde og repræsentantskabsmøde, hvor alle interesserede i lokalsamfundene kan deltage.
Årsmødet varsles 4 uger før afholdelse ved offentlig annoncering samt ved direkte skriftlig indkaldelse til repræsentantskabets medlemmer.
Dagsordenen for årsmødet skal indeholde beretning for det forløbne år, forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, præsentation af valgte repræsentanter til Fynslands bestyrelse og valg af revisor.
Forslag til behandling på årsmødet skal indsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
Kun udpegede medlemmer, max 2, fra lokalrådene til repræsentantskabet har stemmeret på årsmødet.
Repræsentantskabsmøder skal indkaldes af formanden, hvis mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet udtrykker skriftligt ønske herom over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet.

§8 Økonomi og regnskab - Nuværende vedtægt
Organisationens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud, private bidrag og ved eventuelle aktiviteter.
Organisationens regnskab følger kalenderåret. Undtagelse herfra gælder dog organisationens første regnskabsperiode.
Kassereren udarbejder regnskabet, der efter godkendelse i bestyrelsen og foretaget revision forelægges på det ordinære årsmøde til godkendelse.
Det reviderede regnskab skal offentliggøres på Fynslands hjemmeside senest 2 uger før årsmødet.
Regnskabet revideres af en på årsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Organisationen kan formidle og bevilge midler til de tilknyttede lokalråd efter skriftlig ansøgning og efterfølgende dokumentation af forbrugte midler.
Der kan ikke optages lån i organisationens navn.

§8 Økonomi og regnskab - Forslag til ny vedtægt
Organisationens virke finansieres ved offentlige tilskud, private bidrag og ved eventuelle aktiviteter.
Organisationens regnskab følger kalenderåret.
Kassereren udarbejder regnskab, der efter godkendelse i bestyrelsen og foretaget revision forelægges på årsmødet til godkendelse.
Regnskabet udsendes til repræsentantskabet ugen op til årsmødet. Regnskabet revideres af en på årsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Organisationen kan formidle og bevilge midler til de tilknyttede lokalråd, og egne efter skriftlig ansøgning og efterfølgende dokumentation af forbrugte midler.
Der kan ikke optages lån i organisationens navn.

§10 Vedtægtsændringer - Nuværende vedtægt
Ændring af vedtægterne kan kun ske i forbindelse med et årsmøde. Forslag til vedtægtsændringer skal annonceres i lokalpressen og på Fynslands hjemmeside senest 4 uger før årsmødet sammen med indkaldelsen til mødet, og skal i øvrigt foreligge skriftligt til information på selve årsmødet.

§10 Vedtægtsændringer - Forslag til ny vedtægt
Ændringer af vedtægterne kan kun ske i forbindelse med et årsmøde.
Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest 4 uger før årsmødet sammen med indkaldelse til mødet, og skal foreligge skriftligt til information på selve årsmødet.
De nye vedtægter vil træde i kraft umiddelbart efter af 2/3 af årsmødet stemmeberettigede repræsentanter har stemt for en samlet godkendelse af vedtægterne.

§11 Opløsning af Fynsland - organisationen - Nuværende vedtægt
Opløsning af organisationen kan kun ske, hvis det besluttes på et årsmøde og et efterfølgende repræsentantskabsmøde, afholdt senest 3 måneder efter årsmødet, hvis halvdelen af de fremmødte stemmer herfor.
Ved beslutning om opløsning af organisationen skal der samtidig træffes beslutning om en anvendelse af organisationens eventuelle formue, der skal tilgodese lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vedtaget på stiftende møde for repræsentantskab i Krarup den 30. september 2006
Ændring i § 3,5 og 6 er besluttet på årsmødet 5.3.2011
Ændringer i § 4, 5 og 6 er godkendt på årsmøde 18.3.2014

§11 Opløsning af Fynsland - Forslag til ny vedtægt
Opløsningen af organisationen kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Disse møder skal indkaldes af formanden, hvis mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet udtrykker skriftligt ønske herom over for formanden. Disse møder skal afholdes med højest 2 måneders mellemrum. Opløsningen skal besluttes på hvert af de to møder, hvis halvdelen af de fremmødte stemmer herfor.
Ved beslutning om opløsning af organisationen skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af organisationens eventuelle formue, der skal tilgodese lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vedtaget på stiftende møde for repræsentantskab i Krarup den 30. september 2006
Ændring i § 3,5, og 6 besluttet på årsmøde 5.3. 2011
Ændring i § 4,5 og 6 er godkendt på årsmøde 18.3. 2014
Ændring i § 1,2,3,4,5,6,7,8,10 og 11  er godkendt på årsmøde 23.2. 2017


Nyt struktur for Fynsland.                                                        

Formålet med en justering af Fynsland struktur er;
• at styrke de enkelte lokalråd via et tættere egnssamarbejde,
• at sikre, at opgaver, tiltag og projekter i højere grad håndteres og koordineres lokalt, således egnene styrkes og der egnsvis skaber større sammenhæng og samarbejde mellem byer og landsbyer
• at lokalrådene egnsvis kan mobilisere, inspirerer og kvalificere borgere til at engagere sig i  at skabe udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune via debat, events, projekter og handling.


Struktur
I den nye struktur fastholdes lokalrådene, der etableres egne (egnsmøder), og Fynsland bliver et koordinerende forretningsudvalg.
Landdistriktskoordinatorstilling, der stille til rådighed for lokalrådene, med timer fordelt mellem henholdsvis Fynsland og hvert af egnene.

Fynsland:
Sammensætning
Et koordinerende forretningsudvalg, der består at 6 valgte repræsentanter. Disse repræsentanter er valgt således, at hver egnsfora vælger 2 repræsentant, valgt for en 1. årig periode. Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Opgave:
Forretningsudvalget skal arbejde med opgaver af mere koordinerende og politisk karakter, samt kan være katalysator af fællestiltag.
Møder:
Forretningsudvalget holder møder hver anden måned. Disse møder afholdes som samarbejdsmøder, hvor repræsentanter fra Byforum Ringe, Vores Faaborg og andre organisationer, kan inviteres med.
Facilitering:
Fynsland lægger op til en drøftelse i repræsentantskabet om hvordan Landdistriktskoordinator faciliterer Fynsland med timer, sparring og koordinering med formand

Egne – (Faaborgegnen – Ringeegnen og Forstadsbåndet)
Sammensætning
Består af en eller 2 repræsentanter fra hvert lokalråd (dog med mulighed for, at der kan udpeges repræsentanter, der ikke er valgt til et lokalråd). (Endvidere kan en det overvejes at der kan inviteres repræsentanter fra ungeråd med til møderne i disse fora)
Opgave:
At koordinere tiltag og projekter, der egnsvis skaber udvikling, synlighed, attraktive bosætningsområder og derved større sammenhæng og samarbejde mellem lokalråd, og foreninger samt mellem landsbyer og byer.
At koordinerer tiltag der kan inspirerer og kvalificere borgere til at engagere sig lokalt i at være med til at skabe udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune via debat, events, projekter og handling.
Møder:
Det er op til de enkelte egne at beslutte behovet for afvikling af møder, dog fastholdes et fællesmøde for alle 3 egne i februar, som udgør Fynslands årsmøde.
På dette møde fremlægger de enkelte lokalråd og egne over for politikere og administration overordnede handlingsplaner for det kommende år.
(Fynsland foreslår egnene, at være mødeindkalder på et fællesmøde eksempelvis i september, hvor repræsentanter fra lokalrådene, de folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger kan mødes og drøfte samarbejder og eventuelle fælletiltag egnsvis.
Facilitering:
Fynsland lægger op til en drøftelse i repræsentantskabet om hvordan Landdistriktskoordinator kan faciliterer hvert egn

 

Handlingsplaner

Hver lokalråd fremlægger på Fynslands årsmøde i februar en handlingsplan for større projekter i lokalområdet for det kommende år. Formålet med dette er;
• at lokalrådene sammen med øvrige foreninger i lokalområdet drøfter hvilke strategiske tiltag, handlinger og projekter der skal arbejdes med det kommende år
• at lokalrådene får mulig for at synliggøre over for både politikere og administration, hvad der arbejdes med lokalt (med mulighed for at større tiltag kan bringes med ind i de kommende budgetforhandlinger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

home

Nyhedsbrev

end

Tilmeld dig Fynslands nyhedsbrev.

Navn:
E-mail:
   
Formand Gunnar Landtved gunnar@landtved.dk
copyright 2012 fynsland.com