Input til arbejdet med FNs verdensmål

Lokalrådsinput til Faaborg- Midtfyn kommunes verdensmålsudvalg.
Verdensmålsudvalget har til opgave at forholde sig til FMK´s politik med hensyn til de forskellige verdensmål samt rådgive kommunalbestyrelsen i dens arbejde på at optimere kommunens politik på området. Udvalget består af en række repræsentanter for borgergrupper, institutioner og erhvervsliv, herunder Fynsland, som undertegnede repræsenterer.

Fynsland vil gerne indbyde alle lokalråd til at give deres idéer til, hvordan vi i de enkelte lokalsamfund kan understøtte arbejdet med at nå de enkelte mål, så Fynslands indsats kommer til at afspejle de muligheder, ønsker og idéer, der gør sig gældende i kommunens forskellige områder.

Verdensmålsudvalget fokuserer på en række af de centrale Verdensmål, nemlig følgende:

Mål 6 Rent vand og sanitet

Mål 7 Bæredygtig energi

Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 13 Klimaindsats

Mål 15 Livet på land (sikring af biodiversitet og bæredygtig forvaltning af vigtige økosystemer)

Mål 17. Partnerskaber for handling.

Udvalget har været underdrejet pga. Coronasituationen og har kun set på mål 13, men på onsdag d. 28. oktober skal vi behandle verdensmål 12.

Verdensmål 12:
Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Det handler blandt andet om cirkulær økonomi, affald og genanvendelse, bæredygtig turisme, madspild og landbrugets forbrug og produktion. Se nærmere bilag.

Faaborg-Midtfyn Kommunes nuværende indsats.
FMK er en del af Erhvervshus Fyn, som har et netværk, der understøtter virksomheder i arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Man har vedtaget en ny affaldsordning, der skulle hæve genanvendelsen til over 50 %, man genanvender gammel asfalt, biogasproduktionen udfaser til næste år majs og går over til halm, og i Polymeren har en gruppe borgere dannet en reparationsgruppe ”PolRep”. Desuden er der planer om en byttebørs i Årslev og Ringe, og om en bedre genanvendelse af plastic.

Bæredygtig turisme: Understøttelse af outdoor-turisme, bl.a. ved etablering af vandrestier og shelterpladser.

Kommunen har ingen decideret madspildspolitik, men kantinen i Gislev kører et forsøg med bæredygtighed og økologi.

Landbruget: Her er 9 % af arealet økologisk dyrket. Landsgennemsnittet er 11,3 %, men på Fyn som helhed er der kun tale om 4%.

(I øvrigt bør både det almindelige og det økologiske landbrug arbejde for at mindske CO2-udslippet.)

Ovenstående beskriver kort FMK´s nuværende indsats, som i de kommende år skal suppleres og udbygges, så kommunens medansvar for den nationale og internationale verdensmålsindsats for alvor kan tages alvorligt. Jeres idéer og forslag er vigtige i denne sammenhæng og kan stiles til undertegnede på følgende mailadresse:

jensbruntse@gmail.com.

Jeg håber, I trods det korte varsel har lyst og mulighed for at give jeres besyv med, så Fynsland kommer til at repræsentere jer og ikke bare sig selv.

I oversigten over de seks verdensmål, som vi beskæftiger os med, må I meget gerne forholde jer til de øvrige mål også, så jeg kan blive bedre ”klædt på” til de kommende møder i udvalget. Jeg forestiller mig, at ikke alle verdensmål har interesse i det enkelte lokalområde, og at man derfor koncentrerer sig om de emner, der giver mest mening.

I øvrigt vil jeg henlede opmærksomheden på det digitale landsbytopmøde med henblik på grøn omstilling, som Gunnar Landtved udsendte en mail om i onsdags. Mødet finder sted d. 10. november kl. 17.00-18.30.

 

Venlig hilsen
Jens Bruntse
Det Grønne Råds repræsentant i Fynsland

1 thought on “Input til arbejdet med FNs verdensmål

  1. Jørgen Bächler

    Lokalrådet i Horne havde planlagt besøg hos lokal biodynamiker for at udbrede kendskab til dyrkning uden kemi og kunstgødning. Aflyst p.gr.a. Corona. Regner med at prøve igen næste år.
    Håber at kunne inspirere hinanden til større selvforsyning og mindre kødforbrug.

    Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *