Årsmøde Fynsland

Invitation til Fynslands årsmøde 2021

onsdag den 3. februar kl. 19.00 til 21.00,
Årsmødet afvikles  i år online på Zoom grundet COVID-19

Temaet for årsmødet er:

                      Levedygtige landsbyer afhænger af lokal udviklingskapacitet

I forbindelse med vores fælles arbejde med landsbyanalysen og landsbyplaner er vi meget glade for at kunne præsentere et oplæg og debat med Seniorforsker Hanne Tanvig, ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, der i mange år har forsket og arbejdet med udvikling af landsbyer.
Hannes oplæg bygger på et større studium, som hun og Lise Herslund for nyligt har afsluttet og dokumenteret i rapporten ”Levedygtige landsbyer2.0 – lokal udviklingskapacitet.”

I oplægget vil Hanne bl.a. sætte fokus på;

Hvad er lokal udviklingskapacitet?
Hvorfor er det vigtigt at have fokus på landsbysamfundenes udviklingskapacitet?

Hvad er det landsbyerne skal kunne?
Hvordan træder landsbyerne i karakter?
Er der behov for et andet beredskab fra kommunen ift. samarbejdet med landsbyerne?

Program for Årsmøde

18.30   Vi åbner Zoom, således man har tid til at tjekke opkobling, lyd og billede
19.00   Velkomst v. Gunnar Landtved
19.00   Lokal udviklingskapacitet v. Hanne Tanvig
20.00  Årsmøde jf. vedtægter
Formandens beretning – Læs hele beretningen her
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Præsentation af valgte repræsentanter til Fynslands bestyrelse
Indkomne forslag
Valg af revisor
Eventuelt
21.00 Afslutning

 

TILMELDING HER

Praktisk info
Vi bruger Nemtilmeld til at registrere tilmeldinger derfor skal I bruge linket i invitationen til at tilmelde jer årsmødet.
Når i trykker på linket vil I komme ind på en side hvor I skal opgive jeres kontakt oplysninger, hvorefter i trykker ”FORTAG TILMELDING, hvorefter i vil modtage en bekræftelse på jeres tilmelding.

Onsdag den 3. om morgen vil I modtage et link til Zoom, hvorfra I kan tilgå årsmødet.

Mere nysgerrig på lokal udviklingskapacitet?
Ønsker du at få mere indsigt i hvad lokal udviklingskapacitet er, kan du læse hæfterne

Som danner grundlaget, og heri kan man desuden læse om  tre konkrete eksempler: Fur, Rødding og Vorbasse

Med venlig hilsen
Fynsland bestyrelse

Gode og sikre legepladser i landsbyerne

 

 

Fynsland glæder sig over at man politik har prioriteret etablering af nye moderne
legepladser i Faaborg, Ringe og Årslev, for det er særdeles vigtigt ift. både bosætning og turisme, men fremgangsmåden vækker undren i landsbyerne.

Hidtil har Kommunens tilgang til at etablere legepladser i landsbyerne i høj grad været lagt over på de frivillige, som selv skal rejse finansiering, stå for etablering men også stå for den efterfølgende drift.
Samtidig har driftsbesparelser betydet at der ikke har været finansiering til at renovere de eksisterende redskaber, hvilke har betydet, at en række legeredskaber rundt om i landsbyerne nu er fjernet og legepladser helt nedlagt.

Derfor finder Fynsland det vigtigt, at man politisk prioriterer, at der også skal være mulighed for leg på legepladser rundt omkring i Faaborg-Midtfyn kommunes landsbyer og foreslår konkret, at der udarbejdes en legepladsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læse hele Fynslands henvendelse til kommune.

Outdoor tiltag er populært

Ved anden ansøgningsrunde til Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2020 har interessen for at forberede muligheden for udendørsaktiviteter været en gennemgående træk.
Etablering af udendørs fitness, bevægelsesrum, stier og shelters er højt prioriteret i udviklingen  af kommunens lokalsamfund, men der er også  afsat midler til at understøtte et markedsføringsprojekt. I alt blev der givet tilsagn på 343.124  kr. til  5 projekter. Læs mere om de støttede projekter.

Desuden blev der tildelt midler til at understøtte arbejdet med “BLUP” i Allested-Vejle Lokalråd. BLUP står for Bæredygtige Lokale Udvikling Planer og er en revitalisering af Landsbyudviklingsprogrammet Blomstrende landsby som bl.a. Horne Lands Lokalråd og Allested-Vejle lokalråde tidligere har arbejdet med. 

 

Verdensmål 7 Bæredygtig Energi

Input til arbejdet med FNs verdensmål

Input fra lokalråd til Faaborg- Midtfyn kommunes verdensmålsudvalg efterlyses.
Verdensmålsudvalget har til opgave at forholde sig til FMK´s politik med hensyn til de forskellige verdensmål samt rådgive kommunalbestyrelsen i dens arbejde på at optimere kommunens politik på området. Udvalget består af en række repræsentanter for borgergrupper, institutioner og erhvervsliv, herunder Fynsland, som undertegnede repræsenterer.

Fynsland vil gerne indbyde alle lokalråd til at give deres idéer til, hvordan vi i de enkelte lokalsamfund kan understøtte arbejdet med at nå de enkelte mål, så Fynslands indsats kommer til at afspejle de muligheder, ønsker og idéer, der gør sig gældende i kommunens forskellige områder.

Verdensmålsudvalget fokuserer på en række af de centrale Verdensmål, nemlig følgende:
Mål 6 Rent vand og sanitet
Mål 7 Bæredygtig energi
Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13 Klimaindsats
Mål 15 Livet på land (sikring af biodiversitet og bæredygtig forvaltning af vigtige økosystemer)
Mål 17. Partnerskaber for handling.

På næste udvalgsmøde, som finder sted tirsdag d. 24. november, er der fokus på verdensmål  7, som omhandler bæredygtig energi.  Se oversigt over de forskellige delmål.
Energiforbruget i samfundet fordeler sig som bekendt først og fremmest på opvarmning af private boliger, transport samt erhvervslivets produktion.

I forbindelse med regeringens udspil på energiområdet er udfasningen af olie- og gasfyr og overgangen til varmepumper eller fjernvarme et meget aktuelt emne at tage fat på i de enkelte områder. Der er stor forskel på vilkårene og ønskerne i de enkelte lokalområder, men hvis der i en landsby er vilje til og basis for at opføre et fjernvarme/varmepumpeanlæg,  er en  vigtig forudsætning jo, at mange tilslutter sig i stedet for straks at gå i gang med løsninger hver for sig.
Concitos har udarbejdet et notat om emnet.

Er der måske landsbyer, hvor man overvejer selv at producere energi i forbindelse med en kollektiv varmeløsning og måske stræber efter at blive ”Energilandsby ”, (Opnå 70 % CO2-reduktion) ?

Det vil være rigtigt fint at kunne videregive jeres forskellige idéer til, hvordan man griber dette an i den enkelte landsby, til hele kommunen.

Fynsland vil gerne arbejde på at etablere kontakt til  energirådgivere, som ville kunne stå til rådighed for alle landsbyer i kommunen, og som ville rådgive i, hvordan Statens Grønne Energipulje kan komme i spil.

Privatbilismen er både en forudsætning for at bo i en landsby, men bærer også en væsentlig del af ansvaret for energiforbruget i samfundet.

Er der lokalt initiativer i gang på færdselsområdet? Det kunne være samkørsel, delebiler (el-delebil), el-cykler, eller måske øget fokus på at mindske kørselsbehovet? Flere cykelstier, stisystemer, m.m.?

Er der lokale erhvervsdrivende, der på den ene eller anden måde kunne bidrage til nedbringelse af energiforbruget?

Kort sagt vil vi gerne have meldinger om hvilke tiltag, der allerede er sat i værk, og hvilke visioner mht. bæredygtig energi, man har i den enkelte landsby.

Kontakt Jens Bruntse 

 

 

Input til arbejdet med FNs verdensmål

Lokalrådsinput til Faaborg- Midtfyn kommunes verdensmålsudvalg.
Verdensmålsudvalget har til opgave at forholde sig til FMK´s politik med hensyn til de forskellige verdensmål samt rådgive kommunalbestyrelsen i dens arbejde på at optimere kommunens politik på området. Udvalget består af en række repræsentanter for borgergrupper, institutioner og erhvervsliv, herunder Fynsland, som undertegnede repræsenterer.

Fynsland vil gerne indbyde alle lokalråd til at give deres idéer til, hvordan vi i de enkelte lokalsamfund kan understøtte arbejdet med at nå de enkelte mål, så Fynslands indsats kommer til at afspejle de muligheder, ønsker og idéer, der gør sig gældende i kommunens forskellige områder.

Verdensmålsudvalget fokuserer på en række af de centrale Verdensmål, nemlig følgende:

Mål 6 Rent vand og sanitet

Mål 7 Bæredygtig energi

Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 13 Klimaindsats

Mål 15 Livet på land (sikring af biodiversitet og bæredygtig forvaltning af vigtige økosystemer)

Mål 17. Partnerskaber for handling.

Udvalget har været underdrejet pga. Coronasituationen og har kun set på mål 13, men på onsdag d. 28. oktober skal vi behandle verdensmål 12.

Verdensmål 12:
Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Det handler blandt andet om cirkulær økonomi, affald og genanvendelse, bæredygtig turisme, madspild og landbrugets forbrug og produktion. Se nærmere bilag.

Faaborg-Midtfyn Kommunes nuværende indsats.
FMK er en del af Erhvervshus Fyn, som har et netværk, der understøtter virksomheder i arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Man har vedtaget en ny affaldsordning, der skulle hæve genanvendelsen til over 50 %, man genanvender gammel asfalt, biogasproduktionen udfaser til næste år majs og går over til halm, og i Polymeren har en gruppe borgere dannet en reparationsgruppe ”PolRep”. Desuden er der planer om en byttebørs i Årslev og Ringe, og om en bedre genanvendelse af plastic.

Bæredygtig turisme: Understøttelse af outdoor-turisme, bl.a. ved etablering af vandrestier og shelterpladser.

Kommunen har ingen decideret madspildspolitik, men kantinen i Gislev kører et forsøg med bæredygtighed og økologi.

Landbruget: Her er 9 % af arealet økologisk dyrket. Landsgennemsnittet er 11,3 %, men på Fyn som helhed er der kun tale om 4%.

(I øvrigt bør både det almindelige og det økologiske landbrug arbejde for at mindske CO2-udslippet.)

Ovenstående beskriver kort FMK´s nuværende indsats, som i de kommende år skal suppleres og udbygges, så kommunens medansvar for den nationale og internationale verdensmålsindsats for alvor kan tages alvorligt. Jeres idéer og forslag er vigtige i denne sammenhæng og kan stiles til undertegnede på følgende mailadresse:

jensbruntse@gmail.com.

Jeg håber, I trods det korte varsel har lyst og mulighed for at give jeres besyv med, så Fynsland kommer til at repræsentere jer og ikke bare sig selv.

I oversigten over de seks verdensmål, som vi beskæftiger os med, må I meget gerne forholde jer til de øvrige mål også, så jeg kan blive bedre ”klædt på” til de kommende møder i udvalget. Jeg forestiller mig, at ikke alle verdensmål har interesse i det enkelte lokalområde, og at man derfor koncentrerer sig om de emner, der giver mest mening.

I øvrigt vil jeg henlede opmærksomheden på det digitale landsbytopmøde med henblik på grøn omstilling, som Gunnar Landtved udsendte en mail om i onsdags. Mødet finder sted d. 10. november kl. 17.00-18.30.

 

Venlig hilsen
Jens Bruntse
Det Grønne Råds repræsentant i Fynsland

LAG SØM støtter 6 nye projekter der udvikler turisme- og og oplevelsestilbud

Seks heldige ansøgere kan se frem til kunne føre deres projektidé ud i livet med støtte fra LAG SØM. De 6 projekter er godt fordelt rundt om i de tre kommuner, Nyborg, Svendborg og Faaborg-Midtfyn som udgør LAG SØMs geografiske område.  I Faaborg-Midtfyn Kommune kan vi glæde os over projektet  “Larsen Dressage” der er indstillet til støtte på samlet 546.350 kr.
“Larsen Dressage”  bliver et “’dressurcentrum’, som omfatter både nye overnatningsmuligheder, ny handicapvenlig stald samt ridehal på internationale mål i Årslev. Som initiativtager står Jeanette Larsen som har en stor international karriere som dressurrytter og er tillige landstræner for det danske para B-landshold.
LAG SØM støtter  etablering af overnatningsfaciliteter der  både kan anvendes af professionelle ryttere på træningsophold, samlinger med B-landsholdet og ’almindelige’ turister med interesse for natur. Man forestiller sig at kunne udvikle pakker med fokus på den smukke natur fx omkring Tarup-Davinde og i samarbejde med lokale virksomheder.

Ønskes yderligere information kan LAG SØM kontaktes enten ved
Formand Inge Skelgaard, mobil: 20461278, mail: inge.skelgaard@mail.dk
Koordinator Dorthe Toudal Simonsen, 65317277/22461490, koordinator@lag-soem.dk

Næste ansøgningsrunde til LAG SØM er 7. december 2020
Læs mere om LAG SØM 

 

Haastrup Årets Landsby 2020

Nu er det officielt! Sydfynske Haastrup i Faaborg-Midtfyn Kommune med sine 345 indbyggere er af Landdistrikternes Fællesråd blevet kåret som Året Landsby 2020.

Temaet for Årets Landsby har omhandlet, hvordan man som landsby kommer helskindet gennem en krise – dette med en klar reference til den Covid-19 situation, som vi står midt i.

”Der er mange lokale fællesskaber rundt om i landsbyerne, der har været gode til at hjælpe hinanden under Covid-19-nedlukningen, men at valget falder på netop Haastrup, der bliver hædret som en landsby, der er god til at komme gennem en krisesituation, kommer ikke bag på mig,” siger Gunnar Landtved formand for Fynsland, paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune og fortsætter:

”Haastrupperne” har igennem mange år vist vilje til at løfte det ene gode projekt efter det andet, men afgørende er, at borgerne er gode til at støtte op, engagere sig og giver en hånd med, når der er brug for det. Det lokale engagement er af stor betydning, når man skal arbejde med udviklingen af sin landsby og med al tydelighed har ”Haastrupperne” også vist, at den lokale opbakning og opmærksomhed på hinanden er vejen frem, hvis man som landsby skal komme styrket gennem en krisesituation”.

I forbindelse med nomineringen til Året Landsby 2020 havde Haastrup besøg af Landdistrikternes Fællesråds bedømmelseskomité. Her deltog også Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester Hans Stavnsager.

”Borgerne i Haastrup har på smukkeste vis vist byen frem. Både jeg og bedømmelseskomitéen fik indsigt i, hvordan borgerne engagerer sig både i købmanden og den lokale skole, men også i hvordan de åbner op og tager imod tilflyttere, som kommer med nye ideer og tiltag. Det er lokale fællesskaber, når det er bedst. Derfor gør det mig både stolt og glad, at Haastrup er blevet kåret som Årets Landsby 2020,” siger Hans Stavnsager.

Med i opløbet til at blive Året Landsby 2020 var Bjergsted i Kalundborg Kommune og Borris i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Yderligere information kontakt:

Gunnar Landtved, formand for Fynsland, gunnar@landtved.dk, tlf. tlf. 2426 2713

Fynslands anbefalinger til permanent borgerbudget i Faaborg-Midtfyn Kommune

28. april 2020
Faaborg-Midtfyn Kommune har nu afviklet Borgerbudget over en fire-årig periode. Forløb der har været tilrettelagt forskelligt, for at afprøve forskellige metoder til at øge borgerne engagement i udvikling af lokale projekter og dermed projektets hovedformål, at arbejde med udvikling af den demokratiske deltagelse.
Politiske har der været udmeldinger om, at man fra 2021 vil forsøge at gøre borgerbudget permanent.

 • Fynsland har med afsat i de gennemgående tilbagemeldinger fra evalueringerne fra de forskellige borgerbudgetsforløb drøftet hvilke form et permanent borgerbudget kan tilrettelægges efter og anbefaler over for politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune flg.:
  De nuværende borgerbudgetsforløb har vist, at mange små projekter er blevet
  tilgodeset, og det er vigtigt, idet det styrker det lokale engagement. Der er i Faaborg-Midtfyn Kommune allerede en række puljer der understøtter mindre og mellemstore projekter og derved er muligheden for understøttelse af det lokale engagement tilstede.
  Formålet med borgerbudget er at udvikle og forny den demokratiske involvering – at styrke borgerne deltagelse og engagement, og i den gennemgående
  evaluering af de fire års procesforløb har der bl.a. været peget på; ”Der var forskellige holdninger til puljernes størrelse. Der er dog en generel holdning til, at der skal være en sammenhæng mellem den sum, der er til uddeling, og den tid de skal bruge på processen.”
  Disse tilbagemeldinger understøtter at borgernes interesse og deltagelse kan blive
  styrket hvis man har nogle mere profilerede projekter, at skulle forholde sig til. Med andre ord puljen skal gøres større således det bliver muligt at understøtte med større beløb.
  Fynsland anbefaler på baggrund heraf, at et permanent borgerbudget i FMK
  fremadrettet skal have som hovedmål ”at styrke den demokratiske deltagelse og
  udvikling”, og som delmål at styrke ”egnsprofileringen”.
  Det sker ved:
  – Afvikling af et samlet borgerbudget forløb i hver af der tre egne, der afvikles
  over en treårig periode
  – Hvert procesforløb evalueres og der laves en samlet evaluering af de tre
  egnsforløb
  – Kommunalbestyrelsen kan udpege et overordnet tema for det specifikke
  egnsborgerbudgetsforløb. Et tema der understøtter arbejde med
  kommunens udviklingsstrategiske indsatsområder.
  – Det etableres egnsstyregrupper, der står for tilrettelægge og afvikling af
  forløb. Heri indgår en repræsentant fra Fynsland og Faaborg-Midtfyn
  kommune for at sikre overlevering af viden og erfaringer.Et permanent borgerbudgetsforløb med en samlet pulje, afviklet i en egn anbefales under forudsætning af, at Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder og eventuel udbygge de eksisterende puljer, så små og mellemstore projektet forsat kan støttes økonomisk og derved understøtte det lokale engagement.

Landdistriktskonference – Fremtidens Landsby

VIL DU GERNE VIDE MERE OM BÆREDYGTIGHED OG LOKALSAMFUND?  OG TILEGNE DIG VÆRKTØJER TIL SELV AT SKABE BÆREDYGTIG FORANDRING I DIT LOKALOMRÅDE?

På Fynslands landdistriktskonference 25.januar 2020 på Tøystrup Gods stiller vi skarpt på hvordan vi i fællesskab kan skabe bæredygtige forandringer.

 • Hvad kan fokus på bæredygtighed betyde for et lokalområde?
  ved Anne Sophie Gøllnitz, klimasociolog
 • Hvordan kan vi gøre FN´s verdensmål som en del af hverdagen i vores lokalområde?
  ved Claus Grøngaard, chef og konsulent i Tankegang
 • Inspiration fra en række konkrete projekter og tiltag på hvor borgerne er gået sammen omkring bæredygtige forandringer i eget lokalsamfund.

Pris 75 kr.

Tilmelding senest d. 15. januar 2020 enten via dit lokalråd eller Landdistriktskoordinator Jens Peter Jacobsen
jepja@fmk.dk eller tlf.  7253 2074

PROGRAM

Konferencier: Tyge Mortensen, højskolemand og fremtidsforsker

8.30.-8.45              Kaffe og blødt brød
Dagens konference er Tyge Mortensen højsoklemand og fremtidsforsker

8.55 – 10.00            Oplæg 1: Projektafslutning – Fremtidens Landsby.
Erfaringerne fra projekter med landsbyudvikling i
Faaborg-Midtfyn Kommune.  

10.00-10.10           Pause

10.10-10.50           Oplæg 2: Klimasociologisk indspark
hvad er bæredygtighed i en lokal kontekst og
hvad kan det rykke ved i et lokalsamfund?

10.50-11.30           Oplæg 3: FN’s 17 Verdensmål
hvad er verdensmålene og hvordan kan vi som borgere
og lokalsamfund arbejde med dem i hverdagen?

11.30-12.15           Frokost

12.15-13.15           Inspirationsmesse med forskellige konkrete eksempler
og praktiske værktøjer til at skabe bæredygtig forandring
i ens eget lokalsamfund. 

13.15-14.30            Paneldebat med inspirationsmessens oplægsholdere.
Spørgsmål fra salen

14.30-14.45           Pause/Afslutning med kaffe og kage
hvad har vi fundet ud af i dag?

Oplægsholdere: Anne Sophie Gøllnitz, klimasociolog, Claus Grøngaard, Tankegang, m.fl.

14.45-15.45           Årsmøde i Fynsland

Arrangementet henvender sig til kommunens borgere og lokalråd, unge som gamle, frivillige, tilflyttere og andre, der ønsker at få inspiration og redskaber til at skabe bæredygtig forandring i deres lokalområde.

 

Revidering af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommune har udkast til en revideret udviklingsstrategi i høring fra til 4. december 2018.

Fynsland mener det er vigtet, at der skabes opmærksomhed omkring denne revidering, idet der efter  Fynsland opfattelse er meget på spil i den kommende udviklingsstrategi. Det er der, idet udviklingsstrategien samtidig er kommunens planstrategi og der har været politisk ønske om, at udviklingsstrategien og skal gøre det ud for kommunens lokalsamfundspolitik.

Fynsland har læst udkastet igennem og glæder os over, at der er kommet større fokus på de enkelte egne.
Fynsland kunne dog godt tænke sig en skarpere  vision og mål for hvordan der sikres bæredygtige landsbyer og lokalsamfund. Indsatser heri kan være stille mere skarpt på;

 • hvordan der skal arbejdes med boligudvikling og en tilpasning af bygninger i landsbyerne end blot forskønnelse.
 • Hvordan der arbejdes med nærhed til offentlig og privat service
 • Hvordan der arbejde med vækst og erhverv samt muligheden for at etablering af virksomhed i landsbyer og lokalområder
 • Hvordan der sikres gode rammebetingelser for kultur, fritids-, og friluftsudvikling i landsbyerne
 • Hvordan der arbejdes med infrastruktur og mobilitet, herunder hvordan man vil arbejde med at borgeren kan komme rundt til kommunen mange attraktiviteter.

Hertil kommer at strategien er mangler visioner på klimaområdet, og FN s 17 verdensmål.

Læs udkast til strategi her