Borgerbudget

 Borgerbudget 2021

Hvad er borgerbudget?
Hovedprincippet i et borgerbudget er, at borgerne i kommunen får indflydelse på hvordan en del af de offentlige midler skal anvendes.
Hvad er rammen for borgerbudget i FMK?
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommunalbestyrelse har besluttet at borgerbudget hvert år får tildelt 500.000 kr.
For 2021 er de overordnede rammer:
– Midlerne fordeles ligeligt mellem hver egn – Forstadsbåndet – Ringeegnen og
Faaborgegnen. Det betyder at der bliver stillet 166.666 kr. tilrådighed for hver egn.
– At midler der tildeles aktiviteter skal understøtte Udviklingsstrategien
– At der etableres styregrupper i hver egn der skal tilrettelæge processen
Hvad kan jeg få ud af et Borgerbudget?
I Faaborg-Midtfyn Kommune har det været vigtigt for både Fynsland og politikere at borgerne skal have så meget bestemmelse over et borgerbudget som muligt.
Det betyder, at du dels kan;
     – være med til at tilrettelægge forløbet 
     – kan søge om penge til et projekt 
     – kan være med til at stemme på hvilke projekter der skal tildeles støtte.

Vær med til at tilrette forløbet i dit lokalområde
I november 2020 etableres styregrupper for hver egn.
Forstandsbåndet; 9. november kl. 17. – 18. Skypemøde. klik for at deltage 
Ringeegnen; 17. november  kl. 17. – 18. Klik for at deltage
Faaborgegnen; 24. november kl 17. – 18. Klik for at deltage

Hvad har jeg mulighed for i en styregruppe?
De lokale styregrupper skal tilrettelægge hvordan forløbet skal afvikles på jeres egn.
Det betyder at du kan være med til at beslutte  flg.
– Hvad skal der sættes fokus på ?
– Hvad skal være målet med processen?
– Hvem skal inviteres til at deltage med forslag til projekter?
– Hvordan kan der skabes opmærksomhed?
– Hvordan skal man  involvere borgerne på egnen?
– Hvilke arrangementer?
– Hvilken slags møder vil I holde?
– Hvordan skal der stemems om projekterne?

Hvordan kan jeg søge penge til et projekt
Det er op til de enkelte styregrupper at beslutte hvordan man kan søge midler til et projekt.
Vi forventer at styregrupperne i marts 2021 er klar til at orientere om, hvordan de lokale forløb bliver afviklet, hvordan man søger midler, samt hvor mange midler der bliver afsat. Der kan du med held holde dig orienteres på dit lokalråds hjemmeside / facebookside eller på denne side.

Hvordan kan jeg være med til at stemme om hvilke projekter der skal have støtte?
Et af grundfundamenterne i borgerbudget er at alle borgere skal have mulighed for at bestemme hvilke projekter der skal tildeles støtte.
Der har gennem årene været afviklet mange forskellige typer afstemninger, lige fra at man møder op og drøfter samt  beslutter hvordan afstemningen skal afvikles over til online afstemning. Men også her er det den lokale styregruppe, som beslutter hvordan det skal foregå i jeres lokalområde. Så følg med på de lokale medier.

Vi du have mere uddybende viden om borgerbudget?
Borgerbugettering giver borgere mulighed for både at udvikle og fremsætte  konkrete forslag  og idéer til f.eks. forbedringer af deres lokalområde, prioriterer forslagene og få dem finansieret og realiseret. Borgerbudget handler om, at indføre et element af direkte demokrati i det repræsentative demokrati.
I udgangspunktet vil det være de lokale politikere som ligger den overordnede ramme for processen, men herefter overlader  man de lokale borgere magten til at tilrettelægge, prioriterer og beslutte hvordan en del af det offentlige budget, som påvirker borgerne hverdagsliv, skal anvendes.
Formålet er at give borgerne nye kanaler for deltagelse og styrke de lokale demokrati.
Borgerbudget blev oprindeligt udviklet i den brasilianske by Porto Alegre tilbage i slutningen af 1980`erne. som en metode til lokal empowerment, socialudvikling og bekæmpe korruption. Efterfølgende har det spredt sig til til hele verden og findes nu i mange forskellige udgaver.

Borgerbudget i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Modellen for borgerbudget i Faaborg-Midtfyn kommune har udviklet sig gennem de sidste fire år. Vi startede tilbage i 2014 brugte 2020 på at evaluerer.
Fra at administrationen afviklede hele den bagvedliggende proces med input fra en følgegruppe og en afstemning blandt borgerne. Til at det nu er Fynsland, der afvikler hele Borgerbudgetforløbet med en politisk vedtaget ramme. Ved valg af denne model er beslutningskompetencen lagt ud til borgerne i de tre egne, idet beslutningen om hvilke projekter, der skal tildeles midler, sker på baggrund af afstemninger. Ved at opstille by- og egnsprofilerne som ramme for puljen, sikrer vi at projekterne understøtter by- og egnsprofilerne og udviklingsstrategiens mål.

Der har været stor forskel på projekterne: både på størrelsen, art (forskellige former for anlæg, arrangementer mv.) og hvor hurtigt projekterne er blevet realiseret. Processen er blevet båret af meget engagerede borgere, der har brugt tid på at tilrettelægge og afholde Borgerbudgettet.  Fynsland har bidraget med opsamling på afvikling af borgerbudgetprocessen.

Borgerbudget i 2022 og årene frem
Fremadrettet vil borgerbudget i Faaborg-Midtfyn Kommune blive  gennemført som en  borgerbudgetproces for en enkelt egn med det samlede beløb til borgerbudget. Hver egn tilgodeses derved hvert 3. år med det fulde beløb. Kommunalbestyrelsen kan udpege et overordnet tema for det specifikke egnsborgerbudget, som understøtter arbejdet med kommunens udviklingsstrategi. Fynsland er fortsat tovholder på processen for at sikre løbende overlevering og erfaringsopsamling i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune.